Workshops

Workshop 1: ‘Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijk’
In de workshop wordt stilgestaan bij het belang van gedeelde besluitvorming (‘shared decision making’). Naar ons idee kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de motivatie voor behandeling. Als behandelaar en patiënt in gezamenlijkheid beslissen zal dat uiteindelijk de therapietrouw en dus de prognose verbeteren. Besproken wordt wat dit kan betekenen voor de behandelaar (moeten gesprekken nu opeens geheel anders verlopen?) en voor de patiënt en zijn naasten (‘U heeft er toch voor doorgeleerd? Wat weet ik er nu van?’). Verschillende hulpmiddelen, waarmee gedeelde besluitvorming kan worden vormgegeven, worden getoond en toegelicht.

Leerdoelen: Na het volgen van de workshop weet de deelnemer op welke wijze gedeelde besluitvorming kan worden vormgegeven, wat dit kan betekenen voor de patiënt en is hij/zij op de hoogte van de beschikbare hulpmiddelen voor de bipolaire patiënt.

Workshop 2: ‘Openheid over kwetsbaarheid èn veerkracht’
In onze samenleving is de kennis over psychische aandoeningen doorgaans gering en hebben mensen met een psychische aandoening bij velen een negatieve reputatie. Voor veel (ex-)GGz-cliënten is stigmatisering een dagelijkse bron van zorg. Zij zitten met vragen als: ‘hoe open kan ik zijn over mijn aandoening?’ en ‘hoe kan ik dit het beste aanpakken in verschillende situaties?’ Toch doet de ggz maar weinig met het stigmaproblemen; we geven wel psycho-educatie, maar geen ‘stigma-educatie’. Dit komt mede omdat er ook onder ggz-hulpverleners veel ‘stigma-onwetendheid’ is.
We beginnen deze workshop met twee inleidingen: Jaap van Weeghel zal vertellen over wat we uit onderzoek weten over (zelf)stigma en hoe je je daartegen kunt wapenen. Fleur van der Bij zal in op deze thema’s ingaan vanuit haar eigen persoonlijke ervaringen. Van der Bij verloor op 15-jarige leeftijd haar jongere zusje bij een verkeersongeval. Niet lang na dit dodelijke ongeval pakte ze haar puberleven op alsof er niets gebeurd was. Dertien jaar later volgde voor haar de klap. Reizend langs de Nijl in Soedan en Ethiopië werd ze geconfronteerd met zichzelf en haar verleden. Haar onverwerkte trauma openbaarde zich letterlijk op een waanzinnige manier: een bipolaire stoornis met psychotische episodes. Daarover schreef zij het boek: ‘De Nijl in mij’. Een ontdekkingsreis naar het hart van de waanzin. Het publiceren van dit boek was haar ‘coming out’. Tijdens de workshop zal ze openhartig vertellen over de lange weg hiernaar toe en hoe het nu is om open te zijn over haar bipolaire stoornis.
Daarna gaan we met de deelnemers in gesprek over hoe je stigmatisering kunt herkennen bij jezelf en hoe een goed stigma-educatieprogramma eruit zou kunnen zien. Deelnemers kunnen een interactieve workshop verwachten met kennisoverdracht, discussie en samen zoeken naar bruikbare handvatten voor de zorgpraktijk.

Leerdoelen:
– Deelnemers worden geïnformeerd over (de gevolgen van) het publieke stigma op psychische aandoeningen
– Conceal or reveal: deelnemers krijgen inzicht in de gevolgen van openheid/ dan wel verzwijgen van een psychische aandoening
– Deelnemers laten nadenken en meedenken over stigma-educatie

Workshop 3: ‘de bipolaire stoornis en relaties; een spannend paar’
In deze workshop zal in gegaan worden op de invloed van de bipolaire stoornis op relaties, en dan specifiek partner relaties. Een stemmingsepisode leidt veelal tot stress en veranderingen binnen een relatie. Degene met de bipolaire stoornis verandert in zijn doen en laten en na een episode blijft angst voor terugval vaak bestaan. De partner gaat steeds meer als ‘signaalpersoon’ fungeren en zijn of haar eigen leven en bezigheden worden op een laag pitje gezet. We starten de workshop met ervaringsdeskundige Edwin die met u zal delen welke moeilijkheden en mooie dingen hij is tegen is gekomen in de relatie met zijn vrouw samenhangend met de bipolaire stoornis. Vervolgens vertellen wij over een groepsinterventie die bij Altrecht Bipolair is ontwikkeld voor stellen die ervaren dat zij problemen in hun relatie hebben als gevolg van de bipolaire stoornis. Deze groep heeft tot doel de omgang met de bipolaire stoornis door patiënt en partner te verbeteren. We zullen u op een interactieve manier kennis laten maken met de technieken die we in de groep gebruiken.

Leerdoelen:
Kennis van de specifieke problemen die kunnen ontstaan in een relatie wanneer een van de partners een bipolaire stoornis heeft, kennis van de achtergrond en inhoud van de groepsinterventie en oefening met een van de gebruiken technieken: de probleem oplossende strategie

Workshop 4: ‘de bipolaire stoornis in de verschillende levensfasen’
In deze workshop besteden we specifiek aandacht aan drie verschillende levensfasen, te weten de fase van de adolescentie, de fase van kinderwens en zwangerschap en de fase van oudere volwassene. Aan de hand van casus en behandelaanbod gaan we in discussie wat specifieke aandacht behoeft bij deze drie doelgroepen. Tijdens deze workshop doen de aanwezigen kennis op ten aanzien van de specifieke behandel(on)mogelijkheden voor deze drie doelgroepen, wat deze doelgroepen specifiek maakt en waar, in aansluiting op de richtlijn bipolaire stoornissen, mogelijk extra aandachtspunten liggen.

Workshop 5: ‘Wie ben ik? Over de filminterventie en het zelfbeeld’
Om, in geval van een klinische opname, de medewerkers van deze afdelingen kennis te laten maken met de ‘gezonde’ mens is de filminterventie ontwikkeld. Hierbij wordt aan de hand van een script een korte film opgenomen waarin de patiënt met de bipolaire stoornis zichzelf presenteert wanneer hij stabiel is. Deze film kan dan aan het EPD worden toegevoegd zodat het beschikbaar is. Uit een kwalitatieve studie naar de ervaringen van patienten met het opnemen van de film bleek dat sommige mensen twijfelen aan het feit of ze ‘zichzelf’ wel laten zien. Of dit echt hun stabiele zelf is wat ze presenteren. Ook twijfelen mensen die al lang te kampen hebben met de bipolaire stoornis nog wel eens aan wie ze nu werkelijk zijn. Ze zijn de stabiele mens en hun eigenheid soms uit het oog verloren. Binnen de workshop presenteren we u de filminterventie, deze dilemma’s en de betekenis ervan, en bespreken we het voorkomen van zelfbeeldproblematiek bij bipolaire stoornissen, de aard ervan en de mogelijkheden voor behandeling

Leerdoelen:

– Kennis opdoen over de ontwikkeling en de toepassing van de filminterventie bij patienten met een bipolaire stoornis
– Kennis opdoen over de invloed van de bipolaire stoornis op het zelfbeeld
– Kennis opdoen over de specifieke aard van zelfbeeldproblematiek bij de bipolaire stoornis
– Kennis opdoen over de aard en effectiviteit behandelinterventies gericht op zelfbeeldproblematiek bij de bipolaire stoornis

Workshop 6: ‘Praten over pillen; dilemma’s in de farmacotherapie’
De langdurige behandeling van bipolaire stemmingsstoornissen met medicatie levert veel vragen en dilemma’s op bij zowel de patiënt als de behandelaar. Is die medicatie wel nodig? Hoe lang dan? Hoe ga je om met hinderlijke bijwerkingen? Is medicatie op den duur niet schadelijk? Werkt het nog wel als je ermee gestopt bent en weer wilt beginnen? Dergelijke vragen horen bij de behandeling, en verdienen veel aandacht. Uiteindelijk bepaalt iedereen zelf of hij doorgaat met de voorgeschreven medicatie. In deze workshop wordt dit thema ingeleid aan de hand van enkele korte vignetten uit de dagelijkse praktijk, en wordt het vanuit de perspectieven van de patiënt en van de behandelaar besproken.

Leerdoel:
Na afloop van de workshop hebben de deelnemers inzicht in een aantal van de belangrijkste dilemma’s vanuit het perspectief van de patiënt en de behandelaar, en hebben handvatten om dit onderwerp in de eigen behandelpraktijk ter sprake te brengen.