Emergis

Visie

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het is onze ambitie geestelijke gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam ‘Emergis’ betekent dan ook: jij komt boven.
Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.
Het zorgprogramma Angst – en stemmingsstoornissen behandelt cliënten met bipolaire stemmingsstoornissen en heeft multidisciplinaire teams in Terneuzen, Middelburg en Goes. In de multidisciplinaire teams zijn psychiaters, psychologen, sociaal-psychiatrische verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen en systeemtherapeuten werkzaam.

Aanbod

Doel
Het doel van de behandeling is ervoor te zorgen dat depressieve en (hypo)manische symptomen verdwijnen en dat deze stemmingsepisoden minder vaak optreden. Verder is een doel dat de cliënt ondanks zijn aandoening zo goed mogelijk kan functioneren en kan re-integreren in sociaal-maatschappelijke rollen. Hiertoe vormen farmacotherapie, psycho-educatie en bevordering van zelfmanagement de hoeksteen in elke fase van de behandeling. Binnen de behandeling heeft de sociaal psychiatrisch verpleegkundige een centrale rol om, samen met de psychiater en eventueel andere behandelaren, zicht te houden op wat een cliënt nodig heeft aan zorg en zowel flexibiliteit, beschikbaarheid als continuïteit van zorg te garanderen.

Diagnostiek
In elk behandeltraject vindt er diagnostiek plaats naar de bipolaire stoornis en gaat een psychiater na van welke variant er eventueel sprake is. Deze diagnostiek kan gebeuren op basis van dossieronderzoek, vragenlijsten, semi-gestructureerde interviews, life-chart methode, psychiatrisch onderzoek en een gesprek met naasten. Na het vaststellen van de diagnose wordt de ernst van de aandoening in kaart gebracht en wordt de impact van de psychiatrische aandoening op het sociaal en professioneel functioneren bepaald. De behandelaren richten zich in de diagnostische fase ook op het verwerven van inzicht in de in stand houdende cognitieve, emotionele en gedragsmatige processen. Dit om de behandeling op maat van de cliënt te maken, aangrijpingspunten voor de behandeling specifieker te maken en de behandeling te evalueren. Eventuele somatische oorzaken of in stand houdende factoren voor de aandoening worden ook onderzocht. Tijdens de verdere behandeling wordt het beloop van de bipolaire stoornis zoveel mogelijk door eenzelfde behandelaar gevolgd.

Farmacotherapie
De medicamenteuze behandeling omvat een acute fase waarin de symptomen bestreden worden, een voortgezette behandeling om terugval te voorkomen en een onderhoudsbehandeling om nieuwe stemmingsepisoden op langere termijn te voorkomen. Bij de keuze van medicatie wordt steeds rekening gehouden met individuele aspecten van de cliënt, zoals het klinisch beeld, het beloop, verloop van eerdere episoden, informatie over effectiviteit van eerdere medicamenteuze behandelingen, ervaringen bij eerstegraads familieleden en voorkeur van de cliënt.

Psycho-educatie en betrekken van de omgeving
Tijdens de psycho-educatie aan de cliënt en zijn systeem besteedt de behandelaar aandacht aan het afstemmen van de doelen tussen behandelaar, cliënt en systeem en het luisteren naar de ervaringen en verwachtingen van de cliënt en zijn familieleden. Indien dit nodig is, wordt er gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen familieleden, het oplossen van conflicten en het uitbreiden van een ondersteunend netwerk. De psycho-educatie richt zich ook op stress, herkenning van triggers en vroege symptomen van een beginnende episode en het versterken van oplossingsvaardigheden. Ook leefstijlaanpassingen worden besproken. Deze psycho-educatie kan ook in de vorm van een groepsmodule gegeven worden, waarbij er ruimte is voor lotgenotencontacten (ook voor naastbetrokkenen) en contact met ervaringsdeskundigen.

Zelfmanagement
In dit behandelonderdeel wordt er aandacht besteed aan het opstellen van een signaleringsplan en een crisisplan, het versterken van probleemoplossende vaardigheden en contra gedrag, het organiseren van het eigen ritme en sociale leven, het organiseren van steun en hulp, het bewaken van lichamelijke gezondheid en het stimuleren van zelfhulpmogelijkheden. Bij deze zelfmanagement interventies worden de naasten van de cliënt betrokken en wordt de mate van ondersteuning door de zorgbehoeften van de cliënt bepaald.

Terugvalpreventie
In dit onderdeel wordt een analyse gemaakt van de elementen die een rol spelen bij terugval en/of recidief en wordt er een plan voor de toekomst opgesteld. Afhankelijk van de elementen die hierbij een rol spelen, kan in dit plan gebruik worden gemaakt van interventies uit de sociaal-ritmetherapie, cognitieve gedragstherapie of mindfulness-based cognitive therapy. Deze laatste kan ook in de vorm van een groepsmodule worden gevolgd. Indien er sprake is van comorbide aandoeningen worden deze behandeld als de bipolaire stoornis voldoende is gestabiliseerd.

Cognitieve gedragstherapie
Op indicatie kan beslist worden om cognitieve gedragstherapie aan de behandeling toe te voegen. Deze behandeling richt zich vooral op het opsporen van disfunctionele gedachten of kernopvattingen die tot stress, interpersoonlijke problemen en terugval of recidief leiden en het actief bewerken van deze opvattingen aan de hand van uitdaagtechnieken en gedragsexperimenten.

Modules
Cliënten met bipolaire stoornissen kunnen ook gebruik maken van behandelmodules uit het zorgprogramma Angst – en stemmingsstoornissen, waaronder e-health, running therapy, zelfbeeldtraining, emotieregulatie vaardigheden, assertiviteitstraining, sociale vaardigheid en balanstraining ergotherapie.

Consultatie en second opinions
Het zorgprogramma Angst en Stemming biedt consultaties voor GGZ professionals en huisartsen aan. Er worden hierin zowel adviezen over diagnostiek als behandeling en farmacotherapie gegeven. We bieden ook de mogelijkheid voor second opinions, waarbij we de cliënt zien zonder de behandeling over te nemen en diagnostische vragen en vragen over (multidisciplinaire) behandelstrategieën kunnen beantwoorden.

Contact

Emergis Ambulant Oosterschelderegio
Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge
Postbus 253, 4460 AR Goes

T 0113 26 77 80
W www.emergis.nl

Contactpersonen:

Mevr. R. Wiggers – Schrijver, psychiater
Mevr. H. Meij – Oey, arts
Mevr. S. van Ham, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Mevr. M. van de Weijgaert, sociaal psychiatrische verpleegkundige
Dhr. F. Boone, klinisch psycholoog – zorgprogramma coördinator Angst – en stemming