29-01 online MARIO consortiumbijeenkomst

Tijdens de KenBiS-bijeenkomst van 26 juni 2020 werd er een presentatie over de MARIO screeningstudie gegeven, een studie waarbij de onderzoekers stemmingsklachten bij kinderen van ouders met een psychiatrische aandoening in kaart willen brengen door middel van een korte online screener. Inmiddels zijn de eerste deelnemers voor de studie geïncludeerd, maar de onderzoekers zijn nog steeds heel hard op zoek naar deelnemers. Daarvoor hebben zij de hulp van behandelaren hard nodig.

Op 29 januari 2021 vindt van 14.30-16.00 uur een online MARIO consortiumbijeenkomst plaats. Tijdens het eerste uur wordt er een update gegeven over alle onderdelen van MARIO, waaronder de screeningstudie. Er zal dan veel ruimte zijn voor vragen en discussie. In het laatste half uur wordt er een quiz gehouden. De onderzoekers nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de MARIO consortiumbijeenkomst. Graag leggen zij in deze bijeenkomst nogmaals uit wat de verschillende onderdelen van MARIO inhouden en hoe de onderzoekers hulp bij het werven van deelnemers zouden kunnen gebruiken. Aanmelden kan door te mailen naar mario@ggzingeest.nl. U ontvangt dan een link voor de bijeenkomst.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het MARIO-project.  Op deze website staat ook een link naar de MARIO screeningstudie. Wanneer u wervingsmateriaal, bestaande uit posters en flyers, wilt ontvangen dan sturen de onderzoekers u dat graag toe. Stuur dan een mail naar mario@ggzingeest.nl.

De presentatie die gegeven werd tijdens de klinisch wetenschappelijk vergadering van KenBiS op 26 juni 2020 is hier te vinden.

4 februari – online Valeriussymposium ‘Transities in de ouderenpsychiatrie’

Het online Valeriussymposium wordt op 4 februari aanstaande georganiseerd door GGZ inGeest en de vakgroep Psychiatrie van het VUmc. Het is in Nederland uitgegroeid tot een toonaangevend symposium op het gebied van de psychiatrie.

Psychische aandoeningen ontstaan vaak al in de vroege volwassenheid. Bij het ouder worden komt daar een toenemende somatische en cognitieve comorbiditeit bij. Psychiatrische stoornissen die pas op latere leeftijd manifest worden presenteren zich al veel eerder met deze aspecifieke verschijnselen en hebben dan een brede differentiaaldiagnose. Dit behoort weliswaar tot het terrein van ouderenpsychiatrie, maar door deze pluriforme aanloop bevinden zich veel patiënten zich geruime tijd op de transitie van volwassenen- naar ouderenpsychiatrie. Een scherpe grens is niet te trekken, wat een goede samenwerking tussen de expertisegebieden inspirerend en onontbeerlijk maakt.

Het Valeriussymposium vindt dit jaar voor het laatst in de huidige vorm plaats. Vanaf 2021 organiseren de vakgroepen Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC, gezamenlijk een symposium.

Meer informatie over het Valeriussymposium.

Promotie Silvio van den Heuvel en Titus Beentjes

Op 11 januari aanstaande verdedigen zowel Silvio van den Heuvel als Titus Beentje hun proefschrift aan de Radboud Universiteit.

Om 12.30 uur verdedigt Silvio van den Heuvel zijn proefschrift ‘Het aanleren van zelfmanagement bij een bipolaire stoornis’.
Een bipolaire stoornis is een ernstig psychiatrische aandoening die gepaard gaat met wisselingen in activiteit en stemming variërend van een manie tot een depressie. In Nederland is ongeveer 1,3% van de bevolking gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Naast medicamenteuze- en psychologische behandeling adviseert de huidige multidisciplinaire richtlijn om patiënten zelfmanagement van een bipolaire stoornis aan te leren om het herhaalde episoden te verminderen. Zelfmanagement is een bundel aan niet-medicamenteuze interventies (o.a. monitoring van stemming, vroege signalering, terugvalpreventie en sociaal ritme therapie). Recente studies tonen aan dat deze losse interventies effectief kunnen zijn voor een deel van de patiëntenpopulatie. Maar wat ten grondslag ligt aan deze wisselende uitkomsten en hoe deze interventies geïntegreerd aangeboden kunnen worden is onbekend. In dit proefschrift is daarom onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen in het aanleren van zelfmanagement bij een bipolaire stoornis.

Silvio van den Heuvel (1974) behaalde na zijn hbo-v diploma bij Saxion in 2008 zijn master Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit bij verschillende specialistische behandelcentra voor bipolaire stoornissen vanuit de KU Leuven en het Radboud Institute for Health Sciences. Hij is werkzaam als docent bij Saxion en als onderzoeker en verpleegkundig specialist i.o. bij Dimence.

Om 16.30 uur verdedigt Titus Beentjes zijn proefschrift ‘De inzet van e-health in de behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; een moeizaam proces’.
E-health is de hoeksteen van GGZ-beleid. In deze studie werd aan de Illness Management and Recovery (e-IMR) training voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) een digitaal e-IMR platform toegevoegd en getest. Het e-IMR platform werd echter te weinig gebruikt om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit. Een aantal gebruikers rapporteerde dat het doelenvolgsysteem en monitoring toegevoegde waarde hadden. Over de video’s met ervaringsverhalen waren deelnemers en trainers enthousiast omdat deze zeer bruikbaar waren om discussies en openheid te bevorderen. Belemmerend waren het gebrek aan computers thuis bij de deelnemers en in de GGZ instellingen en de beperkte computervaardigheden van de deelnemers en trainers. Het leren omgaan met e-health bleek niet mogelijk als mensen door symptomen overweldigd worden. De conclusie is dan ook dat de gereedheid voor e-health bij mensen met EPA nog laag is en dat die gekoppeld is aan hun beperkingen. Deze studie toont aan dat e-health alleen ingezet moet worden als deze individueel afgestemd wordt op de hulpvraag en behoefte van een deelnemer. E-health zal moeten worden aangeboden als blended care omdat de omgang met lotgenoten en begeleiders een belangrijke rol speelt. Tevens zal e-health gepaard moeten gaan met het leren omgaan met computers en het internet.

Titus Beentjes (1958) werd psychiatrisch verpleegkundige in 1979. In 2010 startte hij de studie verplegingswetenschap naast zijn werk als verpleegkundig specialist bij Dimence voor mensen met een bipolaire stoornis. Binnen het Radboudumc promoveerde hij bij IQ healthcare op een studie naar e-health bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Momenteel is hij ook coördinator van het netwerk ‘Eigen Regie en Herstel’ in Nederland.