Werkgroepen

Binnen de deelnemersraad van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen zijn verschillende werkgroepen actief. Hieronder vindt u een overzicht van de werkgroepen.

Werkgroep adolescenten en kinderen
De huidige richtlijn Bipolaire stoornissen is vooral gericht op de behandeling bij volwassenen. Voor een groot deel is de behandeling van adolescenten hetzelfde als de behandeling van de volwassen patiënt. Er zijn echter ook verschillen vooral samenhangend met de levensfase waarin adolescenten zich bevinden waardoor er andere thema’s spelen dan bij de volwassen patiënt. Bijvoorbeeld loskomen van ouders, afmaken van opleiding, aangaan van relaties, betekenis van ziekte voor toekomst perspectief.

Daarnaast is de adolescent onderdeel van het gezin en is ook ouderbegeleiding onderdeel van de behandeling. Aan de hand van de huidige richtlijn en op basis van beschikbare (onderzoeks)literatuur zullen wij nagaan welke aanvullende faciliteiten/voorzieningen er noodzakelijk zijn voor goede diagnostiek en behandeling van de adolescenten populatie.

Werkgroep chronotherapie
De werkgroep heeft een protocol voor lichttherapie bij bipolaire stoornissen geschreven. De werkgroep heeft op het Voorjaarscongres in 2018 hiervan verslag gedaan en tijdens de klinisch wetenschappelijke vergadering van 23 maart 2018 is het protocol gepresenteerd. De presentatie is hier te vinden.

Werkgroep kinderwens en zwangerschap
De werkgroep kinderwens en zwangerschap zal in 2019 de ‘Kinderwensfolder’ van Plusminus in samenspraak met de Plusminus updaten.

Werkgroep masterclass
De werkgroep Masterclass verzorgt de invulling van en organiseert in samenwerking met het bureau van KenBiS de 5-daagse Masterclass. Tevens is er de mogelijkheid voor het organiseren van een Masterclass Light georganiseerd worden, een eendaagse cursus voor hulpverleners werkzaam binnen de basisGGZ of FACT-teams of klinische afdelingen.

Werkgroep ouderen
Onderzoek naar behandelmogelijkheden van ouderen met een bipolaire stoornis is relatief schaars. Adviezen in de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis zijn grotendeels afgeleid van die bij jongere volwassenen. Bij behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis kan de richtlijn Bipolaire Stoornissen op hoofdlijnen gevolgd worden, mits men rekening houdt met een aantal voor deze doelgroep specifieke aandachtspunten betreffende farmacotherapie, somatische comorbiditeit, cognitieve stoornissen en psychosociale ondersteuning.
De werkgroep stelt zich als doel om deze aandachtspunten op basis van beschikbare literatuur te verzamelen en beschikbaar te maken voor anderen.

Werkgroep psychotherapie
De werkgroep psychotherapie had de afgelopen jaren de taak een nieuw Nederlands prototype psycho-educatiecursus voor bipolaire stoornissen te ontwikkelen. De cursus is ontwikkeld en heeft in 2016/2017 gedraaid als pilot binnen de aangesloten instellingen. In 2017 zijn de uitkomsten geanalyseerd en geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in het opleveren van de cursus eind 2017. In 2018 heeft de werkgroep verder gewerkt aan de ontwikkeling van een train-de-trainercursus voor het geven van deze nieuwe psycho-educatiecursus. De eerste train-de-trainercursus is eind 2018 gegeven en zal opnieuw in 2019 worden georganiseerd.

Werkgroep Routine Outcome Monitoring
Doelstelling van de werkgroep ROM
– Uniformiteit van meetinstrumenten bij alle centra die bij het KenBiS zijn aangesloten en zo mogelijk daarbuiten.
– Aansluiting hebben en zoeken bij landelijke ROM netwerken (bv SynQuest, GGZ Nederland, RoQua).
– Ter verbetering van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis (GCP)
– Om kennis te vergaren, te ontwikkelen en verspreiden m.b.t. de bipolaire stoornis (onderzoeksmogelijkheden).

Het doel van een ROM bij bipolaire stoornissen is het meten van:
– Het aantal episodes en welke polariteit;
– De ernst van de episodes;
– De duur van de episodes;
– De duur dat een patiënt episode-vrij is;
– Kwaliteit van leven;
– Ernst van de stoornis op het functioneren.

Hiermee wordt het symptomatisch beloop van de bipolaire stoornis, het functioneren van de patiënt en de kwaliteit van leven gemeten.

Werkgroep verpleegkundige zorg
De werkgroep verpleegkundige zorg heeft als taak het ontwikkelen en beschrijven van het verpleegkundig aandeel van de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen. De werkgroep werkt momenteel aan het ontwikkelen en publiceren van een format signaleringsplan en een handleiding voor het gebruik ervan. De werkgroep maakt gebruik van beschikbare evidence, professionele ervaring en de ervaringsdeskundigheid van patiënten. De leden van de werkgroep zijn als klankbordgroep beschikbaar voor verpleegkundig onderzoekers.
De leden van de werkgroep stimuleren het uitwisselen van informatie over het verpleegkundig beroep in relatie met de behandeling van de doelgroep en beheren daartoe een LinkedIn netwerkgroep voor (oud) deelnemers van de masterclass.
De leden van de werkgroep leveren per jaar 2 onderwerpen / sprekers aan voor de wetenschappelijke bijeenkomst van het KenBiS.

Werkgroep vroegherkenning bipolaire stoornissen
De bipolaire stoornis is een ernstige stemmingsstoornis die vaak debuteert in de adolescentie of op jongvolwassen leeftijd, maar doorgaans te laat herkend wordt. Vaak wordt de diagnose pas na  10 jaar klachten gesteld. De werkgroep stelt zich tot doel deze vertraging in diagnostiek en behandeling terug dringen. Zij wil dit doen door (op basis van het stagerings- en profileringsmodel) fasegerichte wetenschappelijk onderbouwde adviezen te formuleren en te verspreiden die kunnen bijdragen aan een vroegere herkenning en behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis en het identificeren van hoog-risicopopulaties. Dit kan leiden tot beter symptomatisch en functioneel herstel van patiënten.
De resultaten van de werkgroep zullen hun weerslag krijgen in wetenschappelijke artikelen en congressen, die de basis zullen vormen voor de advisering aan deelnemers van KenBiS maar ook andere ketenpartners in de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis. De triade (patiënt, behandelaar en familie/naastbetrokkenen zal daarbij speciale aandacht krijgen.
Voor 2018 heeft de werkgroep een discussiegroep georganiseerd op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie te Maastricht. Verder is de werkgroep voornemens een tweetal artikelen te publiceren over vroegherkenning in respectievelijk het Tijdschrift voor Psychiatrie en het blad Huisarts en Wetenschap.

Werkgroep World Bipolar Day
De werkgroep bereid ieder jaar het thema rond World Bipolar Day voor. In 2018 was het thema ‘de bipolaire stoornis op het witte doek’, waarbij aan de hand van filmfragmenten werd besproken hoe de bipolaire stoornis wordt vertaald in verschillende film en of dit helpend is in de beeldvorming over de ziekte. De deelnemende instellingen organiseerden rondom World Bipolar Day bijeenkomsten in samenwerking met de lokale afdelingen van Plusminus. Ook in 2019 werden in samenwerking met Plusminus activiteiten rondom World Bipolar Day worden georganiseerd. Het thema voor 2019 was ‘de bipolaire stoornis in de literatuur’.

Wilt u meer informatie over een van de werkgroepen? Stuurt u dan een mail naar het bureau van KenBiS via info@kenbis.nl. De contactgegevens van de voorzitters van de werkgroepen zijn bekend bij het bureau.