Zorgstandaard bipolaire stoornissen

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl) is een samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). In het Netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders. Het Netwerk initieert de ontwikkeling van een groot aantal zorgstandaarden, zowel stoornisspecifiek als generiek.

De Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen is aangevraagd door KenBiS en NVvP. Het doel van dit project is om, voortbouwend op de recent ontwikkelde richtlijn, de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Daarnaast beoogt het project de toepassing te bevorderen van aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie voor verschillende stadia van bipolaire stoornissen. Het doel is ook om coherentie en afstemming binnen de zorg voor en behandeling bij bipolaire stoornissen te versterken. De ontwikkeling van de Zorgstandaard wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep in samenwerking met het Trimbos Instituut. De werkgroep bestaat uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, en ervaringsdeskundigen vanuit de patiënten- en betrokkenen vereniging VMDB.

Bij het opstellen van de Zorgstandaard kan de werkgroep teruggrijpen op de Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen die in maart 2015 werd gepubliceerd, en die veel kennis en aanbevelingen bevat over de gepaste behandeling, zorg en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis. Het verschil tussen richtlijn en zorgstandaard is echter dat de laatste is geschreven vanuit het perspectief van de patiënt. Daartoe wordt er parallel aan de werkgroep een achterbanraadpleging georganiseerd. Daarnaast zullen ook professional worden geraadpleegd in de vorm van een conjunct analyse. Richtlijn en Zorgstandaard zullen elkaar dus aanvullen. Vroege c.q. tijdige herkenning was niet een specifiek focus van de Multidisciplinaire Richtlijn. Daarom wordt bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard over dit onderwerp wetenschappelijke evidentie gezocht en worden mede op basis van klinische inzichten aanbevelingen geformuleerd over risicogroepen en tijdige herkenning.

De concept Zorgstandaard moet medio 2016 klaar zijn voor de commentaarfase, opdat zij begin 2017 gepubliceerd kan worden.

In de Klinisch-Wetenschappelijke Vergadering van KenBiS op 18 maart aanstaande zal Ralph Kupka, voorzitter van de werkgroep, uitgebreid aandacht besteden aan de stand van zaken rondom de Zorgstandaard.