Consultatie

Momenteel is er sprake van een sterk veranderend GGZ-veld. Enerzijds is er een grote toename van kennis over de achtergronden van psychische aandoeningen en over de mogelijkheden en beperkingen van onze behandelingen. Anderzijds worden er vraagtekens gezet bij de concepten van psychiatrische stoornissen en het specifiek behandelen daarvan. Het effectief behandelen van de complexe problematiek die samenhangt met het hebben van een bipolaire stemmingsstoornis vergt kennis en ervaring. In het KenBiS netwerk is deze kennis aanwezig en wordt aan elkaar doorgegeven.

In het veranderende GGZ-veld vindt de behandeling van de patiënt met een bipolaire stemmingsstoornis inmiddels niet alleen plaats binnen de SGGZ. Dit gebeurt ook in de BGGZ en in de huisartsenpraktijk. Hier is kennis en ervaring niet altijd in voldoende mate aanwezig om de patiënt met een bipolaire stemmingsstoornis volgens de geldende richtlijnen en zorgstandaarden te behandelen. Bovendien is de kennis en ervaring die aanwezig is in de SGGZ niet altijd laagdrempelig toegankelijk. Daarnaast neemt in de SGGZ de specialistische kennis over bipolaire stoornis af door de vorming van generalistische wijkteams. Een van de ambities die geformuleerd is in het meerjarenplan 2020-2025 van het kenniscentrum bipolaire stoornissen is het verder verbeteren van de zorg voor de mensen met een bipolaire stemmingsstoornis in Nederland. Onderdeel van de verwezenlijking van deze ambitie is de ontwikkeling van een model voor consultatie. Deze notitie richt zich specifiek op consultatievragen op het gebied van de bipolaire (spectrum) stoornissen.

Download hier de handreiking consultatie opgesteld door de werkgroep consultatie van KenBiS.