Genomineerden Willem Nolen Prijs 2020 bekend!

Op dinsdag 6 oktober 2020 zal namens het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen voor de zevende maal de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen worden uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.

Dit jaar zijn er drie genomineerden:

De eerste genomineerde is dr. Eva Maassen, psychiater in opleiding, die aan de Vrije Universiteit promoveerde op het proefschrift ‘A gap between the science and the art of medicine. Understanding and aligning Evidence Based Medicine and Patient Centered Care.’

Een belangrijk deel van dit project betrof de bipolaire stoornis, en wel vanuit meerdere perspectieven: thema’s voor wetenschappelijk onderzoek enerzijds en zorgbehoeften anderzijds. Haar promotieonderzoek omvat een bijzonder origineel pakket van studies, waarbij theorie en praktijk op elegante wijze met elkaar verbonden worden en groepen die meestal op passieve wijze met onderzoek worden geconfronteerd (als patiënt die moet deelnemen aan onderzoek, dan wel als behandelaar die moet motiveren tot deelname) nu eens actief bij onderzoeksvragen en de prioritering daarvan worden betrokken.Met haar onderzoek heeft Eva Maassen een belangrijke bijdrage geleverd om in ons land het wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse behandeling van bipolaire stoornissen dichter bij elkaar te brengen.

De tweede genomineerde is Mirjam Peters met haar boek ‘Kunst van Manie en Depressie’.
‘Kunst van Manie en Depressie’ geeft vele facetten van de bipolaire stoornis weer, gemaakt in een langere periode en weergegeven door de vele beeldende werken van Mirjam Peters. Uiteraard bevat het werken die zijn ontstaan tijdens een overduidelijke manische of depressieve episode maar er is meer dan dat. Subtiel zijn beelden van beginnende psychotische episoden, van herstel en klachtenvrije perioden.  Ook de invloeden van ingrijpende levensgebeurtenissen en het beloop daarvan zijn zichtbaar gemaakt in de beelden, herkenbaar voor velen van ons.Het boek is authentiek, uniek en bovenal waardevol voor eenieder die te maken krijgt met de gevolgen van een bipolaire stoornis. Patiënt, naastbetrokkene(n), maar ook hulpverleners, familie, vrienden en geïnteresseerden. Het kan stimuleren met beelden een nieuwe manier te vinden om om te gaan met die gevolgen. Door herkenning vergemakkelijkt dit boek de vaak moeizame communicatie over de bipolaire stoornis en aanverwante onderwerpen.

De derde genomineerde is prof. dr. Peter Goossens met zijn onderzoekslijn ‘klinische verpleegkundige zorg voor mensen met een bipolaire stoornis die opgenomen zijn vanwege een manie’.

Het gerealiseerde onderzoek heeft geleid tot concrete interventiestrategieën voor verpleegkundigen om zowel patiënten als naasten beter kunnen ondersteunen in deze voor iedereen zeer ingrijpende periode. Veel (gedwongen) opnamen vanwege manie worden als traumatisch ervaren en hebben daarmee een grote invloed op de kwaliteit van leven van betrokken patiënten en hun naasten. Het is daarmee een zeer relevante en complete onderzoekscyclus die een veel grotere reikwijdte heeft dan louter de behandeling op de opnameafdelingen.

Alle nominaties laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.

Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen – 6 oktober in Zeist

Op 6 oktober 2020 organiseert Benecke voor de 16e keer het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen, ditmaal corona-proof in Hotel Theater Figi in Zeist.

Tien sprekers, met een zeer diverse achtergrond, informeren u over de laatste stand van zaken in de behandeling van bipolaire stoornissen, en over innovatieve interventies zoals die op dit moment in ons land worden onderzocht. Van neurobiologie tot psychotherapie, van zelfmanagement tot het behandelen van acuut manische patiënten in de kliniek. En een overzicht over de hoogtepunten in de wetenschappelijke publicaties van het afgelopen jaar. Ook wordt aandacht besteed aan een van de belangrijke knelpunten die onze patiënten ervaren: hoe open ben ik over mijn diagnose bipolaire stoornis, en dan met name ook in de werksituatie. Dit heikele thema wordt zowel vanuit eerste hand belicht, als vanuit een wetenschappelijk perspectief. En wat hebben gespecialiseerde afdelingen extra te bieden in de opleiding van psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten, bezien vanuit het hedendaags opleidingsportfolio?

Inschrijven kan via de website van Benecke.

Aanlevertermijn voordrachten Willem Nolen Prijs 2020 verlengd!

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 6 oktober aanstaande zal voor de zevende keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

De aanlevertermijn voor voordrachten is verlengd tot 25 september aanstaande!

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.
In 2019 werd de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen toegekend aan mevrouw Myra-Lot Perrenet met haar gedicht ‘de Boekhandel’ waarmee zij tevens de dicht- en schrijfwedstrijd van plusminus won. Een overzicht van alle uitreikingen is te vinden op de website van KenBiS. Dit jaar zal de prijs tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in Zeist voor de zevende keer worden uitgereikt.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a.       Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c.       Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.

U kunt nu kandidaten voordragen voor deze prijs door middel van een inzending van de publicatie(s) en/of product(en)/voorstel(len) zoals omschreven in de bovengenoemde categorieën a, b, en/of c én betrekking hebbend op de periode 2019 of 2020.

U dient uw voordracht te voorzien van een begeleidend schrijven met argumenten op grond waarvan de kandidaat/kandidaten in aanmerking zou(den) komen voor de prijs. Uit alle voordrachten zullen door de jury drie inzendingen worden geselecteerd die genomineerd worden. Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op dinsdag 6 oktober in Zeist zal de winnaar worden bekendgemaakt en de prijs worden uitgereikt.

Inzending is mogelijk tot 25 september 2020 naar het volgende e-mailadres: info@kenbis.nl.

Psycho-educatie onderzoek gepubliceerd

Nadat de werkgroep psychotherapie samen met plusminus (toen nog VMDB) de vernieuwde 12-sessie psychoeducatiecursus had ontwikkeld, is er KenBiS-breed een groot implementatieonderzoek gedaan.

De resultaten daarvan zijn (met als eerste auteurs Susan Zyto en Nienke Jabben) nu gepubliceerd in het gezaghebbende International Journal of Bipolar Disorders. Hieruit blijkt dat zowel de deelnemers als de cursusleiders de vernieuwde PE-cursus goed waardeerden, en dat ook de uitbreiding van 6 naar 12 sessies haalbaar inhoudelijk verrijkend werd gevonden.

Deze studie is een mooi voorbeeld hoe in het KenBiS netwerk wordt samengewerkt, en dat dit ook tot wetenschappelijk verantwoorde resultaten kan leiden. Het IJBD is een open-access tijdschrift, dus het artikel is voor iedereen te lezen via deze link .