GGz Breburg

Ggz Breburg is een organisatie voor specialistische ggz in Zuid-Nederland met een behandelaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen.
Binnen Breburg bieden team Bipolair Breda en Tilburg ambulante behandeling aan mensen met een stemmingsstoornis binnen het bipolaire spectrum en hun co-morbiditeit. Onze programmaraad is een structurele samenwerking met uitwisseling van kennis en kunde tussen beide teams. Daarnaast zijn we lid van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). Ook verzorgen wij second opinions en consultatie of een klinische les voor professionals.

Behandelaanbod
Binnen de teams werken psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en psychologen. Het streven is opnieuw een ervaringsdeskundige aan te trekken om ons team en aanbod te versterken. Een cliënt heeft een vaste regiebehandelaar (psycholoog of VS), een verpleegkundige en psychiater maar indien nodig zijn ook de andere teamleden inzetbaar.  Wij behandelen mensen uit de regio Breda en Tilburg en op indicatie eveneens uit andere delen van het land. Korte lijnen, continuïteit van zorg en zorg op maat zijn voor ons kernwaarden.

Nadat een stemmingsproblematiek in het bipolaire spectrum is vastgesteld, kunnen mensen gebruik maken van evidence based zorg afgestemd op hun zorgvraag.  We betrekken zoveel als mogelijk familie en sociaal steunsysteem bij de behandeling.

  • Psycho-educatie (minimaal tweemaal per jaar een cursus voor cliënten en naasten) regelmatig ook een aparte groep voor jongeren of voor Engelstaligen
  • Medicatie
  • Zelfmanagement: de vaardigheid om beter te leren omgaan met kwetsbaarheden en klachten en het benutten van de sterke kanten. De cliënt krijgt zicht op wat de invloed is van de leefstijl op het ziektebeloop. Het doel is dat vaardigheden worden vergroot om een eventuele nieuwe stemmingsontregeling in een vroeger stadium te herkennen en aan te pakken middels lifecharts, signaleringsplannen, inzet van contragedrag
  • Psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling)
  • Cognitieve Remediatietherapie gericht op klachten op het gebied van concentratie, geheugen, planning
  • Een groepsaanbod wat per regio en afhankelijk van de vraag kan variëren: sociaal ritme therapie, cursus goed leven met een bipolaire stoornis, slaapcursus, globaal bipolair middelengroep
  • Participatie door ervaringsdeskundige in herstelgroep en psycho-educatiegroep en op individuele basis

Het effect van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten.

Naast het behandelaanbod wat we zelf aanbieden, maken we ook gebruik van het aanbod in andere teams o.a. systeemtherapie, VERS en psychomotore therapie en zoeken we de samenwerking met andere zorgaanbieders en ketenpartners in de regio. We dragen initiatief vanuit onze cliënten een warm hart toe zoals het bipolair café of het vormen van lotgenotengroepen.

Mensen met een bipolaire kwetsbaarheid hebben niet altijd dezelfde zorg nodig en hier zetten we op in met flexibele en passende zorg. Meer wanneer het nodig is en minder wanneer het kan. Tijdens de verschillende overlegmomenten kan het multidisciplinaire team in actie komen en de juiste persoonlijke behandelstrategie bepalen. Beide specialistische behandelteams werken hierin nauw samen met andere klinische, deeltijd-klinische en andere behandelteams binnen de organisatie.

Contactgegevens
Team Bipolair Tilburg
David Khasho, klinisch psycholoog
d.khasho@ggzbreburg.nl

Team Bipolair Breda
Sofie Deseure, psychotherapeut, s.deseure@ggzbreburg.nl
Daan van Baar, psychiater, d.vanbaar@ggzbreburg.nl

088-0165400

GGz Breburg
Teteringsedijk 3
4817 MA Breda
Tel: 088 – 0195 900
info@ggzbreburg.nl
www.ggzbreburg.nl