GGZ Westelijk Noord Brabant

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is een aanbieder van specialistische geestelijk gezondheidszorg. Wij hebben deskundige teams in huis voor iedere leeftijd, van jong tot oud. Wij bieden gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan. Onze zorg is kortdurend als het kan en langdurig waar nodig.

Jaarlijks vertrouwen ongeveer 6.500 cliënten erop dat onze medewerkers hen zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit met het doel dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Wij willen gezien worden als een innovatief “streekziekenhuis plus” met een krachtig netwerk.

Heeft u lichte tot matige psychische klachten? Dan kunt u terecht bij GGZ- Zuidland. GGZ- Zuidland is onderdeel van GGZ WNB en richt zich op de basis ggz en beschikt over het landelijke keurmerk Basis-GGZ. Daarnaast is er binnen de GGZ WNB een afdeling voor de Forensische Psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten LVB zorg.

Expertise

GGZWNB is een ziekenhuis die opleidingsplaatsen aanbiedt voor:

· A-opleiding: opleiding tot psychiater
· P-opleiding: opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog (GZ psycholoog), klinisch psycholoog of psychotherapeut
· VS-opleiding: opleiding tot GZ verpleegkundig specialist
· V-opleiding: opleiding tot verpleegkundigen en agogische werker op verschillende niveaus

Wij adviseren bij onderzoek doen naar diagnostiek en behandelmogelijkheden van antisociaal gedrag. Met als doel de toegang van deze groep in de zorg te vergroten en stigmatisering te verminderen. Hierbij hebben wij top=klinische ambities.

Behandelaanbod
Het behandelaanbod van de GGZ WNB is over verschillende locaties in Westelijk Noord-Brabant en verlenen (deels) zorg aan de bewoners van het eiland Tholen. Het klinische gedeelte is m.n. gesitueerd op Landgoed Vrederust te Halsteren. De deeltijdbehandeling vindt plaats in Halsteren en in Roosendaal, evenals de ambulante behandeling. Vanuit verschillende locaties wordt er woon ondersteunende zorg geboden bij cliënten thuis. Daarnaast zijn er in verschillende woonkernen beschermende woonvormen, in Halsteren, Bergen op Zoom en Roosendaal.

Zorgaanbod voor bipolaire stoornis
Het zorgaanbod is in verschillende stroomdiagrammen uitgewerkt, zoals daar zijn: bipolaire stoornis diagnostiek, bipolaire stoornis behandelproces, bipolaire stoornis en farmacologie. Voor de behandeling van een bipolaire stoornis is er zowel in Halsteren als in Roosendaal een multidisciplinair ambulant team in wording. In wording omdat we ons binnen een groter team ontwikkelen naar een kleiner gespecialiseerd subteam. Daarbij werken we ook aan het opzetten van een zgn. expertise team binnen de organisatie breed, waarin vanuit alle RVE’s (resultaat verantwoordelijke eenheden) behandelaren deelnemen die gespecialiseerd zijn in het werken met bipolaire stoornissen.

De behandeling die wordt aangeboden is volgens de Richtlijn Bipolaire Stoornissen (2015). Het behandelteam bestaat uit een psychiater, een klinisch psycholoog in opleiding, een verpleegkundig specialist, een maatschappelijk werker en een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Naast het ambulant aanbod kunnen cliënten instromen in een deeltijdbehandeling met een aanbod voor cliënten met stemmingsstoornis, angststoornis en somatoforme stoornis (SAS). Dit team bestaat uit, een klinisch psycholoog in opleiding, een drama therapeut, een psychomotore therapeut en een sociaalpedagogisch hulpverlener. Het aanbod behelst 3 dagdelen.

Diagnostiek en intakefase
Na verwijzing van een cliënt en dus bij aanmelding wordt gekeken of er mogelijk sprake is van een bipolaire stoornis. Indien dit het geval is, wordt cliënt direct doorverwezen naar het bipolaire team. Aldaar wordt een start gemaakt met de intake, diagnostiek en farmacotherapie. Voorafgaand aan de intake ontvangt de client zgn. ROM lijsten en een pre-intake lijst. Indien het een heraanmelding betreft, wordt er dossier onderzoek gedaan en wordt de eerder verkregen informatie gebruikt om te zien over welke variant van bipolariteit we het hebben. Er vindt een semigestructureerd onderzoek plaats aan de hand van een intake vragenlijst, psychiatrisch onderzoek en een gesprek met naasten. Ook worden eventuele lichamelijke oorzaken uitgesloten. Bij het intakegesprek zijn een psychiater, een VS en/ of een SPV betrokken. Indien gewenst kan er een uitgebreider diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurd m.n. als er sprake is van psychiatrische co morbiditeit die duidelijk van invloed is op het welbevinden en functioneren van de cliënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angststoornis, middelengebruik en/of persoonlijkheidsstoornis. De maatschappelijk werkende kan worden toegevoegd indien er sprake is van financiële problematiek, huisvesting- en/ of systeemproblematiek.

De behandelaren richten zich tijdens de diagnostische fase ook op de cognitieve, emotionele en gedragsmatige processen.

Na het vaststellen van de diagnose en bepaling van de indicatie wordt de ernst van de aandoeningen in kaart gebracht en wordt bepaald welke behandeling het beste aansluit (behandeling op maat). Hier kan men denken aan een ambulante, of zoals al eerder genoemd een deeltijdbehandeling.

Vervolgens wordt een behandelplan en signaleringsplan samen met de cliënt en naastbetrokkenen opgesteld, waarin zijn/ haar werkdoelen worden vastgelegd.

Farmacotherapie
De medicamenteuze behandeling omvat verschillende fases; een acute, voorgezette en onderhoudsbehandeling. Bij de keuze van de medicatie wordt rekening gehouden met individuele aspecten van de cliënt. Denk hierbij aan het klinisch beeld, het beloop van het beeld, de effecten van eerdere medicamenteuze behandeling en de voorkeuren van de cliënt. Daarnaast vindt er periodieke bloedonderzoeken plaats, dit geheel volgens de bestaande richtlijnen.

Psycho-educatie en betrekken van de directe omgeving
Psycho-educatie loopt als een rode draad door de gehele behandeling en wordt zowel individueel als in een groep gegeven. Tijdens de individuele psycho-educatie kan men gebruik maken van een cursusboek, dat ook in groepszettingen wordt gebruikt.

De psycho-educatie is een interactief proces tussen behandelaar en cliënt (en vaak ook naastbetrokkene) waarbij informatie over en weer wordt gedeeld. Doel is inzicht te verkrijgen in de oorzaken en het beloop van het ziektebeeld en het te vergroten evenals het ziekte besef. Daarnaast wordt uitleggegeven over de medicatie, de werking en de inzet ervan. Dit ook om de medicatie trouw te verhogen.

Er is aandacht voor het leren herkennen van triggers en vroege symptomen, waarbij aangestuurd kan worden op gedragsverandering (contra-gedrag). Door het ontwikkelen van meer zelfmanagement, waarbij men leert de vroege symptomen zo snel mogelijk te herkennen, kan men passende maatregelen nemen en vergroot de cliënt zijn regie. Er wordt hier gekeken naar het versterken van probleemoplossende vaardigheden, contra gedrag en leefstijlaanpassingen. Denk bij deze laatste aan een regelmatig levensritme, een goede gezonde nachtrust, een sociale leven, maar ook aan het organiseren van steun en hulp. En tot slot ook aandacht voor het beperken van alcohol en het vermijden van drugsgebruik. Praktisch wordt hierbij gebruik gemaakt van de life-chart en een uitgebreid, samen met de cliënt en naastbetrokkenen , opgesteld signaleringsplan. Tijdens dit proces komen aan het zgn. het stress kwetsbaarheidsmodel aan de orde en stressmanagementtechnieken. Indien nodig wordt er gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen familieleden, het oplossen van conflicten en het uitbreiden van een ondersteunend netwerk.

Wanneer men de psych-educatie cursus als cliënt en/of met naastbetrokkenen heeft doorlopen kan men overstappen naar een lotgenotencontactgroep die maandelijks bij elkaar komen. De groep is zowel toegankelijk voor de cliënt als voor de naast betrokkene(n). De groep wordt voorgezeten door twee ervaringsdeskundige.

Deeltijdbehandeling
Voor de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen zijn diverse evidence based behandelmethoden ontwikkeld, veelal vanuit de cognitief gedragstherapeutisch kader. Wanneer de problematiek complexer wordt, of wanneer er sprake is van co morbiditeit, kunnen cliënten meerdere evidence-based behandeling ondergaan. Binnen ons huidige deeltijdprogramma is ervoor gekozen de behandeling niet alleen te richten op klachtenreductie, maar ook op de onderliggende patronen welke de klachten in stand houden.

Het therapieaanbod bestaat uit: vaardigheidstraining, dramatherapie, psychomotore therapie, cognitieve therapie en farmacotherapie. Daarnaast is er aandacht voor de rol van emotieregulatie en interpersoonlijke vaardigheden.

Contactgegevens team bipolaire stoornis (BIS)

Anita Buijs a.buijs-suijkerbuick@ggzwnb.nl
0164-289120 /0164-289110

GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB)
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
Tel: 0164-289100